DISCLAIMER

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose.
You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
High Pressure regulators can potentially become harmful and cause serious injury if not used properly.
Please use caution when using these products or find a qualified airgun-smith or tuner who can do the work for you.
We manufacture these parts but have no control over the fitting of them. It is important to make sure all purchased parts have been fitted correctly and that the safe working of the equipment has not been compromised in any form. 
By accepting and using these parts, you and you alone accept any and all responsibility in the operation and safety of the gun or guns that these parts are being installed, and will hold no other person or persons responsible.
We take no responsibility to how you use these products.
These parts are intended to be used in high pressure pneumatic pre-charged  air rifles.
If you have any doubts about your ability to fully understand or implement any of the information on this website, seek help from a professional who knows how to work with high pressure regulators.

 
Privacy policy Huma-Air bv (Dutch + English)

https://www.huma-air.com/Webwinkel-Page-1129825/Disclaimer-&-Privacy.html

Huma-Air bv geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Huma-Air bv. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid. 

Gegevensverwerking
Webwinkelsoftware: CCVshop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Email provider: Strato
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Stato. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors: Paypal, CCV Shop
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal en CCV Shop Deze verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal, CCV Shop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal, CCV Shop behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Paypal, CCV Shop bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Cookies: Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Huma-Air bv op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huma-Air bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huma-air.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huma-Air bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huma-Air bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via huub@huma-air.com

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacy zaken
Huma-Air bv
t.a.v. H. Andriessen
Nijmansbos 42
7543GJ Enschede
Nederland
huub@huma-air.com

Privacy policy Huma-Air bv (English)

https://www.huma-air.com/Webwinkel-Page-1129825/Disclaimer-&-Privacy.html

Huma-Air bv cares a lot about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and we handle the information we have collected about you and your use of our services. We never make your data available to third parties for commercial purposes. This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by Huma-Air bv. If you have any questions about our privacy policy, please contact our contact person for privacy matters, you will find the contact details at the end of our privacy policy.

Data processing
Webshop software: CCVshop

Our webshop was developed with software from CCVshop. Personal data that you make available to us for the benefit of our services will be shared with this party. CCVshop has access to your data to provide us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. CCVshop is obliged to take appropriate security measures based on the agreement we have made with them. These security measures consist of the application of SSL encryption and a strong password policy. CCVshop uses cookies to collect technical information regarding your use of the software, no personal data is collected and / or stored. CCVshop reserves the right to share collected data within its own concern in order to further improve the service.

Email provider: Strato
We use the services of Stato for our regular business e-mail traffic. This party has taken appropriate technical and organizational measures and to prevent misuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. Strato has no access to our mailbox and we treat all our e-mail traffic confidentially.

Payment processors: Paypal, CCV Shop
For handling a (part of) the payments in our web shop we use the platform of Paypal and CCV Shop These process your name, address and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. Paypal, CCV Shop has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Paypal, CCV Shop reserves the right to use your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. Paypal, CCV Shop does not save your data for longer than allowed by the legal deadlines.

Purpose of data processing
We only use your data for the benefit of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share information with us and we use this information to contact you at a later time, other than at your request, we will ask you for explicit permission. Your information will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties have all been kept confidential on the basis of the agreement between them and us or an oath or legal obligation.

Cookies: Google Analytics
Through our website, cookies are placed from the American company Google as part of the "Analytics" service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. This processor may be obliged to provide access to these data on the basis of applicable laws and regulations. We collect information about your browsing habits and share this information with Google. Google can interpret this information in conjunction with other datasets and thus track your movements on the internet. Google uses this information to provide, among other things, targeted advertisements (Adwords) and other Google services and products.

Participation in tax and criminal investigation
Where appropriate, Huma-Air bv may be obliged to share your data in connection with official or criminal investigations by the government on the basis of a statutory obligation. In such a case, we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities that the law offers us.

Retention periods
We keep your information as long as you are our client. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also consider this as a request for forgiveness. On the basis of applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable term runs.


Your rights: View, modify or delete data 
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Huma-Air bv and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to huub@huma-air.com.
To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.
Huma-Air bv would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Huma-Air bv takes the protection of your data seriously and takes appropriate technical measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via huub@huma-air.com

Changes to the privacy policy
We reserve the right to change our privacy policy at any time. On this page you will always find the most recent version. If the new privacy policy has consequences for the way we process already collected data relating to you, we will notify you by e-mail.

Contact person for privacy matters

Huma-Air bv
Att: H. Andriessen
Nijmansbos 42
7543GJ Enschede
The Netherlands
huub@huma-air.com